3.50mm Round Brilliant Diamond N-VS2 9.83 x 9.65 x 5.88 GIA#5212503613 | Platinum 1911

  1. Platinum 1911
  2. Designers
  3. 3.50mm Round Brilliant Diamond N-VS2 9.83 x 9.65 x 5.88 GIA#5212503613

3.50mm Round Brilliant Diamond N-VS2 9.83 x 9.65 x 5.88 GIA#5212503613
By
$37,730.00
Product#: B3633tp
3.50mm Round Brilliant Diamond N-VS2 9.83 x 9.65 x 5.88 GIA#5212503613